POSRČKAJ LEONE Pravila Nagradne igre

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI  NAGRADNE IGRE »POSRČKAJ LEONE 2023«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »POSRČKAJ LEONE«.


 1.   Organizator nagradne igre


Organizator nagradne igre je Incom, d.o.o., Tovarniška cesta 6A, 5270 Ajdovščina, matična št.: 5289297000, davčna št.: 21442266 (v nadaljevanju: organizator).

 1.   Trajanje nagradne igre


Nagradna igra poteka od 9. 2. 2022 od 00:00 do 14. 2. 2022. do 23:59.

 1.   Pogoji sodelovanja


V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, na način, kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb. Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1.   Način sodelovanja v nagradni igri


Posameznik všečka (srčka) objavo na Instagram profilu https://www.instagram.com/leoneicecream.si/, objavljeno dne 9. 2. 2023 ali všečka objavo na Facebook profilu https://www.facebook.com/leoneicecream, objavljeno dne 9. 2. 2023.

Vsak posameznik z všečkanjem pridobi eno žogico v bobnu za žreb, ne glede na to, ali je všečkal eno ali obe objavi na omrežju Facebook in Instagram. Prepovedana je kakršnakoli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave, kjer se ena oseba na nagradno igro prijavi z več uporabniškimi računi Facebook in Instagram. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

 1.   Nagrade


Organizator po zaključku nagradne igre podeli nagrade:


 1.   Žrebanje nagrad


Žrebanje nagrad bo po zaključku trajanja nagradne igre, in sicer dne, 15. 2. 2023.

V nagradni igri sodelujejo vsi, skladno s 4. točko teh splošnih pogojev.

Žrebanje bo potekalo s spletnim orodjem za izbor med vsemi tistimi, ki so všečkali objavo https://commentpicker.com/facebook-instagram.php.

 1.   Obveščanje nagrajencev


Prejemnike nagrad (ime, priimek) bodo v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavljeni na spletni strani leoneicecream.com, kjer bodo objavljeni do 1 meseca po zaključku nagradne igre. Prav tako se nagrajence v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer preko direktnega sporočila na osebni profil omrežij Instagram ali Facebook. Kontaktirali bomo samo profile, ki so bodo izžrebani kot dobitniki nagrad.

 1.   Prevzem nagrad


Prejemniki nagrad bodo nagrade prejeli po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov ali drugače po dogovoru. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani leoneicecream.com. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da je bila oseba izžrebana, kot določa točka 6 teh splošnih pogojev.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa 7. točka splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila na način, da organizatorju ali izvajalcu na kontakt, naveden v 11. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena. Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja. Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1.   Davki in akontacija dohodnine


Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25 % od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 1.   Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika


Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi: – za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe); za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade; – za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov); za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

 1. Kontakt


Organizator: Incom d.o.o., Telefon: +386 5 364 39 00, E-mail: info@leone.si Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki od 08:00 do 14:00.

 1. Razno


Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije glede pošiljanja in prevzema nagrad udeležencem. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 1. Končne določbe


Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način, določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani leoneicecream.com

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani leoneicecream.com Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

Ajdovščina, 2. 2. 2023

Organizator nagradne igre

Incom d.o.o.

Leone newsletter